Ubezpieczenie OC

      Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które jest zobowiązany zawrzeć z Towarzystwem ubezpieczeniowym każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który podlega rejestracji.

Odstępstwem od obowiązku ubezpieczeniowego nie jest  nieużytkowanie pojazdu. Nawet gdy pojazd nie jest używany podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Zakres ubezpieczenia OC

Zakres ubezpieczenia OC określa Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjne oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zastosowanie tego zabiegu spowodowało, że zakres ubezpieczenia OC jest jednolity we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Z polisy ubezpieczenia OC wypłacane są wszelkiego rodzaju odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Polisa OC obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, utrata i zniszczenie mienia.

Czas trwania polisy

Polisa OC jest zawierana na okres 12 miesięcy. Ustawa zezwala w wyjątkowych okolicznościach na zawarcie krótszej polisy niż 12 miesięcy. Dopuszczalne jest zwarcie krótkoterminowej polisy w następujących okolicznościach:

 • Zawarcie polisy krótkoterminowej może nastąpić przez podmioty zajmujące się sprzedażą pojazdów lub pośredniczące w takich transakcjach w odniesieniu do pojazdów, które są przedmiotem transakcji
 • Polisę krótkoterminową mogą zawrzeć osoby, które posiadają pojazd  zarejestrowany na czas określony
 • Właściciele pojazdów zarejestrowanych za granicą gdy nie posiadają umowy ubezpieczenia OC, ubezpieczenie wygaśnie, zostanie zakończone, rozwiązane lub nie posiadają Zielonej Karty
 • Właściciele pojazdów zabytkowych
 • Właściciele pojazdów wolnobieżnych


Bark Polisy OC wiąże się z karą grzywny oraz unieruchomieniem pojazdu.

Pamiętaj:

 • Przy zakupie samochodu nowego lub używanego musisz wykupić polisę najpóźniej w dniu rejestracji samochodu.

 • Gdy kupiłeś pojazd używany sprawdź czy poprzedni właściciel posiadał ważną polisę OC.

 • W sytuacji gdy pojazd nie posiada ważnej polisy OC jesteś zobowiązany do jej wykupienia w dniu nabycia pojazdu.  

 • Jeżeli pojazd był ubezpieczony możesz kontynuować polisę poprzedniego właściciela lub ją wypowiedzieć i zawrzeć nową polisę w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • Jeżeli sprzedałeś samochód lub inny pojazd podlegający rejestracji pamiętaj by poinformować swoje Towarzystwo Ubezpieczeniowe o zmianie właściciela . Masz na to tylko 14 dni.
 • Gdy chcesz zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe umowę należy wypowiedzieć najpóźniej w przeddzień jej końca. Jeżeli tego nie zrobisz polisa zostanie automatycznie przedłużona.  

Posiadanie Polisy OC jest w interesie nas wszystkich.

Nie zwlekaj, wybierz najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia swojego pojazdu.


W naszej ofercie znajdą Państwo: