trend nieruchomości stosuje kartę praw klienta

KARTA PRAW KLIENTA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

POŚREDNIK w Obrocie Nieruchomościami to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje i pilnie śledzący trendy rynkowe profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają Klientowi wyniesienie oczekiwanej przez niego korzyści z zawartej transakcji obrotu nieruchomością. Pośrednik jest zobowiązany podpisać z Klientem umowę o pośrednictwo; poprzez podpisanie umowy Klient staje się Zamawiającym i podlega ochronie prawnej. Tytuł zawodowy „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” jest wpisany do Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i podlega ochronie prawnej.


Klient ma prawo być obsługiwanym przez Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, który:

 • dołożył starań aby poznać i zrozumieć potrzeby i cele, którymi się kieruje Klient,
 • wykonuje czynności zawodowe na rzecz Klienta, z którym wiąże go umowa pośrednictwa,
 • zna rynek nieruchomości i panujące na tym rynku trendy dotyczące zamawianej przez Klienta usługi pośrednictwa,
 •  dostarcza Klientowi istotnych informacji mających wpływ na możliwość osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu,
 •  realnie ocenia możliwość zrealizowania usługi pośrednictwa,
 • zapewni marketing w zakresie zamówionej usługi pośrednictwa,
 • przy realizacji usługi pośrednictwa korzysta z systemu wymiany ofert pomiędzy Pośrednikami,
 • przy realizacji usługi pośrednictwa współpracuje z innymi Pośrednikami w celu zapewnienia Klientowi optymalnego dostępu do ofert,
 • podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.


Klient ma prawo otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • Pośredniku odpowiedzialnym zawodowo za wykonanie usługi pośrednictwa zawartej w umowie o pośrednictwo,
 • zakresie odpowiedzialności cywilnej Pośrednika i przedsiębiorcy, za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie.


Klient ma prawo żądać wystawienia faktury za wykonaną usługę wynikającą z umowy pośrednictwa.

Zweryfikuj czy Twój Pośrednik przestrzega Karty Praw Klientarejestr pfrn karta praw klienta