Przeglądy okresowe budynków

      Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa wszyscy właściciele praw do nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości w ich imieniu muszą dokonywać przeglądów okresowych budynków. Szczególną charakterystykę czemu budynki powinny być poddawane można znaleźć w  ustawie Prawo budowlane . Obowiązki te jaśniej charakteryzuje artykuł 62 ustęp 1. W dokumencie tym zapisane jest, że budynki podlegają:

  • Okresowej kontroli co najmniej raz do roku gdzie dokonuje się sprawdzenia:

- elementów budynków oraz instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz erozji ze względu na użytkowanie obiektu

- instalacji oraz urządzeń mających służyć ochronie środowiska

- instalacji gazowej oraz kominowej

  • Okresowej kontroli nie rzadziej niż raz na pięć lat gdzie dokonuje się weryfikacji stanu technicznego oraz przydatności w użytkowaniu obiektu budowlanego. Weryfikacji podlega również estetyka budynku oraz jego najbliższego otoczenia. Podczas przeglądu pięcioletniego dokonuje się również sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz odgromowej. Wówczas sprawdza się stan oraz przydatność wymienionych instalacji, ich zabezpieczenie, izolację.

Akty prawne wykorzystywane przez nas w trakcie przeglądów:

      Akty prawne, które mają wpływ na naszą pracę przy przeprowadzaniu okresowych przeglądów budynków:

- Ustawa Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74, poz.836).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 96, poz. 817 ).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz. 828 ).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Dlaczego należy wykonywać okresowe przeglądy budynków?

      Nie ryzykuj bezpieczeństwa Swojego, swoich Klientów oraz Pracowników. Zadzwoń i umów się na spotkanie w celu wykonania okresowego przeglądu Twojego budynku. Nie stosując się do przepisów prawa w tym zakresie narażają się Państwo na sankcje oraz konsekwencje z tym związane.

Pamiętaj  nie wykonując okresowych przeglądów budynków naraża bezpieczeństwo jego użytkowników oraz narażasz się na karę grzywny nie mniejszej niż sto stawek dziennych lub karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do jednego roku. Sankcją tym podlegają zarządcy oraz właściciele nieruchomości. Art. 91 a  Ustawa Prawo budowlane.

Jakie przeglądy okresowe budynków wykonuje Trend Nieruchomości?

  • Kontrole okresowe wykonywane  co najmniej raz w roku
  • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku: obiekty wielkopowierzchniowe (powierzchnia zabudowy powyżej 2 000 m2 oraz w innych budynkach gdy powierzchnia dachu wynosi powyżej 1 000 m2 )
  • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nie można łączyć poszczególnych okresowych przeglądów budynków. Jest to związane z metodologią przeprowadzania kontroli, celem, przedmiotem oraz zakresem ich przeprowadzania. 

Budynki nie podlegające przeglądom okresowym:

  • Wolnostojące domy jednorodzinne
  • Obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego
  • Obiekty wymienione w art. 29 ustęp 1 Ustawy Prawo budowlane:

- budynki gospodarcze związane z produkcją rolną oraz uzupełniające zabudowę działki siedliskowej np. budynki gospodarcze gdzie powierzchnia ich zabudowy jest mniejsza niż 35m2 a rozpiętość konstrukcji nie większa niż 4,8 metra

- wolnostojące parterowe budynki gospodarcze

- wiaty - powierzchnia zabudowy mniejsza niż 25 m2 gdzie łączna liczba obiektów na jednej działce nie może wynosić więcej niż dwa dla każdych 500 m2 powierzchni działki

- altany - powierzchnia zabudowy mniejsza niż 25 m2 gdzie łączna liczba obiektów na jednej działce nie może wynosić więcej niż dwa dla każdych 500 m2 powierzchni działki

- ogrody zimowe – powierzchnia zabudowy mniejsza niż 25 m2 gdzie łączna liczba obiektów na jednej działce nie może wynosić więcej niż dwa dla każdych 500 m2 powierzchni działki

- wiaty przystankowe

- wiaty peronowe

- obiekty malej architektury

- ogrodzenia

Ceny przeglądów:

W związku ze specyfiką zlecenia dokujemy indywidualnej wyceny każdego rodzaju usługi. Zachęcamy do kontaktu osobistego lub mailowego w celu dokonania wyceny przeglądu Państwa budynku. Wszystkie przeglądy są przeprowadzane przez wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi ze specjalnością konstrukcyjno - budowlaną w zakresie nieograniczonym.